Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram

Politica de Confidențialitate

Politica de Confidențialitate CREDIMAG

 1. Cine suntem?

 

MULTIBROKER S.R.L. este intermediar de credite pentru persoane fizice si juridice, care lucrează cu mai mulți creditori (numită în continuare CREDIMAG), având sediul social în bd. Pipera nr. 1/I, bl. ADMAX (D+P+7E), et. 6, biroul 19, Voluntari, Județul Ilfov, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J23/1349/2018, CUI 39094205, capital social subscris și vărsat: 2.627.100 RON; Operator de date cu caracter personal inregistrat la ANSPDCP sub nr. 0011663.

 

MULTIBROKER S.R.L. nu acționează in calitate de creditor.

CREDIMAG este denumirea comercială MULTIBROKER S.R.L.

Credimag.ro este site-ul deținut și administrat de MULTIBROKER S.R.L.

 

MULTIBROKER S.R.L. își rezervă dreptul de a opera modificări în conținutul site-ului, inclusiv texte, imagini, produse, servicii, de a actualiza sau modifica Termenii și condițiile de utilizare și Politica de Confidențialitate a credite.credimag.ro, fără a face vreo notificare prealabilă.

Completarea și trimiterea de către client a oricărui formular pe site-ul credite.credimag.ro este echivalentă cu citirea și acceptarea de către acesta a tuturor termenilor din textul de mai jos.

Toate relațiile între credite.credimag.ro și client sunt reglementate de Termenii și Condițiile și Politica de Confidențialitate în vigoare a site-ului credite.credimag.ro.

 

 1. Ce date cu caracter personal colectăm?

 

CREDIMAG colectează informații, inclusiv date cu caracter personal, atunci când clientul se înregistrează pe site-ul credite.credimag.ro , utilizează instrumentele și aplicațiile credite.credimag.ro , completează oricare din formularele credite.credimag.ro, face o achiziție prin intermediul site-ului credite.credimag.ro și/sau atunci când se deconectează.

Informațiile (inclusiv datele cu caracter personal) colectate și procesate includ: numele și prenumele, sexul, data și locul nașterii, datele din actele de stare civilă, CNP (cod numeric personal), cetățenia, semnătura, nr. dosarului de pensie, nr. de telefon telefon fix / mobil / fax, adresa de domiciliu / reședință), e-mail, profesie, loc de munca, experiența de muncă, formare profesionala, diplome de studii, situație familială, numărul membrilor familiei, situație economico-financiară, date privind bunurile deținute, date bancare, obișnuințe / preferințe / comportament, imagine, voce, date de geolocalizare/date de trafic, seria și numărul actului de identitate, număr înmatriculare mijloc de transport, profilul tău de pe rețelele de socializare, informații de la computer-ul și browser-ul tău, inclusiv adresa IP, software-ul și atributele hardware, precum și pagina solicitată.

 

 1. Care este temeiul legal pentru prelucrarea acestor date?

 

Datele pe care ni le oferi voluntar (nume, prenume, telefon, adresă de email) – temeiul legal este acela de a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6 alin. (1) lit. b din Regulamentul (UE) 679/2016).

Folosim datele pentru a-ți emite factura fiscală, dacă este cazul.

În privința datelor pe care le colectăm automat prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare, temeiul pentru prelucrare este consimțământul. Odată cu accesarea site-ului, îți dai în mod valabil consimțământul asupra prelucrării.

De asemenea, folosim datele cu caracter personal pentru angajații noștri, în vederea derulării Contractului de Muncă.

 

 1. În ce scop utilizăm datele cu caracter personal?

 

Oricare dintre informațiile pe care le colectăm prin intermediul credite.credimag.ro pot fi folosite pentru:

 • Personalizarea experienței clientului și pentru a răspunde nevoilor individuale ale acestuia
 • Simularea istoricului de credit al clientului și formarea profilului de risc al acestuia
 • Oferirea recomandărilor de îmbunătățire a profilului de risc al clientului
 • Calcularea gradului de îndatorare a clientului și oferirea de recomandări de diminuare a acestuia
 • Calcularea valorii maxime și recomandate (rata lunară maximă și recomandată) a creditului pentru care ar putea aplica clientul
 • Identificarea soluțiilor și prezentarea de oferte de finanțare individuale
 • Prezentarea ofertelor de angajare (job) individuale
 • Trimiterea către intermediarii colaboratori sau catre creditorii (institutii bancare, institutii financiare nebancare, etc) cu care Intermediarul are incheiate contracte de colaborare/intermediere/prestari servicii în vederea obținerii de la aceștia a deciziei de finanțare a clientului
 • Trimiterea către angajatorii interesați cu care avem contracte de parteneriat în vederea obținerii de la aceștia a unei oferte de muncă pentru client
 • Furnizarea conținutului publicitar personalizat
 • Îmbunătățirea site-ului credite.credimag.ro
 • Îmbunătățirea serviciilor de asistență a clienților
 • Contactarea clienților prin e-mail
 • Contactarea clienților prin telefon / SMS
 • Contactarea clienților prin aplicații de chat
 • Contactarea clienților prin rețele de socializare
 • Promoții, sondaje, evenimente speciale
 • Colectarea, păstrarea și procesarea datelor statistice de pe site-ul credite.credimag.ro, inclusiv a vizitelor, vizitatorilor, accesărilor, paginilor, solicitărilor, etc
 • Reclama, marketing, publicitate
 • Servicii de comunicații electronice,
 • Informarea clienților privind starea cererilor de credit și altor solicitări făcute pe site-ul credite.credimag.ro.

 

Prin introducerea datelor în formularele de pe site-ul credite.credimag.ro, clientul declară că acceptă expres si cert ca aceste date personale să fie colectate și procesate de către CREDIMAG, persoanele afiliate și partenerii contractuali ai acestora, fără limite teritoriale și de timp, și să poată fi transferate de către CREDIMAG acestora sau altor terți din tară și / sau din afara țării, pentru derularea de catre CREDIMAG, afiliații și partenerii contractuali ai acestora a activităților comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, promoționale (ale CREDIMAG și/sau partenerilor săi contractuali), de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață și statistică, de monitorizare a serviciilor solicitate și comportamentul consumatorului, dar fără a se limita la acestea.

Completarea de catre clienți a formularelor credite.credimag.ro este echivalentă cu acceptul neechivoc al clienților ca datele introduse în formulare să fie incluse în bazele de date ale credite.credimag.ro și ca acestea să fie stocate și prelucrate de către credite.credimag.ro, afiliații, partenerii și colaboratorii acestora în scopul desfășurării activităților descrise mai sus, inclusiv, dar fără a se limita la furnizori de servicii de marketing, curierat, servicii de plată, servicii bancare.

Refuzul clientului de furnizare a datelor solicitate a fi introduse în formularele credite.credimag.ro face imposibilă prestarea serviciilor CREDIMAG.

Clienților le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, inclusiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor sale. Clienții au dreptul de a solicita ștergerea totală sau parțială, corectarea și suplinirea datelor cu caracter personal, sau oricare alt drept prevăzut de legislația în vigoare prin înaintarea către MULTIBROKER S.R.L. a unei cereri scrise (datate și semnate), la adresa indicată în datele de Contact.

Credimag.ro nu solicită clienților prin niciun mijloc de comunicare (telefon/e-mail/aplicații de chat/SMS, etc) informații confidențiale, date despre conturi bancare, parole personale etc. În cazul în care clientul divulgă terților informațiile menționate, acesta poartă întreaga responsabilitate pentru acțiunile sale și nu poate ține răspunzător pe credite.credimag.ro pentru niciun fel de prejudiciu.

 

 1. Utilizarea datelor în scopuri comerciale și de marketing

 

Clientul va primi comunicări comerciale din partea CREDIMAG doar în măsura în care și-a dat consimțământul expres în acest sens.

CREDIMAG poate transmite noutăți, oferte și promoții (newsletter-e), fără nici un angajament din partea CREDIMAG, prin toate căile de comunicare cu clienții săi, furnizate de către aceștia, inclusiv:

 • telefon – apeluri și SMS-uri
 • email
 • rețele de socializare
 • aplicații mobile de chat

Toate noutățile, ofertele și promoțiile (newsletter-ele) sunt expediate direct de CREDIMAG sau prin partenerii acestuia, care corespund cerințelor CREDIMAG pentru securitatea datelor cu caracter personal.

 

 1. Dezabonarea de la conținut comercial și de marketing (newsletter-e)

 

Clientul poate renunța oricînd la acordul cu privire la primirea de newsletter-e prin contactarea CREDIMAG în acest sens, prin una din următoarele metode:

Pentru dezabonarea clientului de la newsletter-e prin formularul de contact și email este suficient transmiterea unui mesaj în formă liberă care să cuprindă solicitarea de dezabonare a clientului (de exemplu ”Vreau să fiu dezabonat de la newsletter-e” sau ”Nu vreau oferte”). Dezabonarea clientului nu atrage după sine renunțarea la celelalte acorduri date pe site-ul credite.credimag.ro.

 

 1. Perioada de retenție a datelor

 

Stocăm datele cu caracter personal pe perioada care nu va depasi 5 ani de la ultima vizită pe site sau ultima interacțiune cu noi. Excepție fac cazurile în care legea ne impune să stocăm datele cu caracter personal pe o perioadă mai îndelungată, ca exemplu:

 • în cazul în care ți-am emis o factură, datele tale vor fi stocate timp de 10 ani, conform legii.
 • în cazul în care ești un angajat al companiei, datele tale vor fi păstrate pe o perioadă de 75 ani, conform Codului Muncii.

 

 1. Cu cine partajăm datele cu caracter personal?

 

Nu vom dezvălui informațiile tale către terţe părţi, pentru a fi utilizate în propriile scopuri de marketing sau comerciale ale acestora, fără consimțământul tău.

Totuşi, este posibil să dezvăluim informaţiile tale către terții care au relații cu MULTIBROKER S.R.L., inclusiv colaboratori ai MULTIBROKER S.R.L., împuterniciți, avocați, consultanți, contabili, auditori, parteneri contractuali actuali și viitori, reprezentanți legali ai MULTIBROKER S.R.L., companii care vor prelua activitatea MULTIBROKER S.R.L., autorități publice centrale sau locale, furnizori de servicii și bunuri, instituții bancare, societăți de asigurare și reasigurare, angajatori precum și companii din același grup cu MULTIBROKER S.R.L. sau alte sisteme de evidență, sa prelucreze informațiile personale si financiare înregistrate pe numele meu în orice baze de date publice sau private sau în bazele de date ale oricăror organisme abilitate.

 

 1. Ce drepturi ai ca persoană vizată?

 

Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal este un drept fundamental. Articolul 8 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene („carta”) și articolul 16 alinea­tul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevăd dreptul oricărei persoane la protecția datelor cu caracter personal care o privesc.

Drepturile persoanelor vizate privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date:

 • dreptul la informare și acces;
 • dreptul de intervenție asupra datelor;
 • dreptul la rectificare;
 • dreptul la ștergerea datelor;
 • dreptul la restricționarea prelucrării;
 • dreptul la portabilitatea datelor;
 • dreptul de opoziție la procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri;
 • dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere (www.dataprotection.ro).

 

 1. Contact

 

Dacă ai nevoie de orice informații legate de site-ul, produsele sau serviciile CREDIMAG ne poți contacta la adresa haisavorbim@credite.credimag.ro

 

Dacă:

– vrei să afli mai multe detalii despre informațiile din această pagină

– vrei să nu mai folosim informațiile pe care le avem despre tine

– vrei să iți exerciți oricare din drepturile enumerate mai sus

– sau dacă ai o plângere la adresa noastră

Te rugăm să ne scrii la adresa de email haisavorbim@credite.credimag.ro sau la numărul de telefon 0722 139 330 (tarif normal).

 

Exercită-ți drepturile:

Dacă dorești să revezi preferințele de confidențialitate, apasă butonul de mai jos.

Dacă dorești să îți stergi contul, apasă butonul de mai jos.

Dacă dorești să îți modifici datele contului, completează și apasă butonul de mai jos.

Dacă dorești să faci o reclamație, completează și apasă butonul de mai jos.

Pentru a descărca datele contului tău, apasă butonul de mai jos.

Administrare Preferinte Confidentialitate

Marketing

Cookie-urile de marketing sunt folosite pentru a urmări vizitatorii pe site-uri web. Intenția este de a afișa anunțuri relevante și angajate pentru utilizatorul individual și, prin urmare, mai valoroase pentru editori și agenții de publicitate terță parte.

_hjIncludedInSample, collect, r/collect,

Statistice

Cookie-urile statistice îi ajută pe proprietarii de site-uri web să înțeleagă modul în care vizitatorii interacționează cu site-urile Web prin colectarea și raportarea informațiilor în mod anonim.

@@History/@@scroll|#, _ga, _gat, _gid

Altele

Cookie-uri care nu intră într-o categorie anume sau care nu au fost încă clasificate.

catAccCookies, gdpr[allowed_cookies], gdpr[consent_types]

Inchizi contul?

Contul tau va fi sters si toate datele aferente vor fi sterse permanent. Acestea nu mai pot fi recuperate. Esti sigur ca vrei sa continui?